InetrACT

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM "INTERACT" 

InterACT to program edukacji antydyskryminacyjnej, stworzony przez dr Mary Weidner (West Virginia University, USA), adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Weidner, 2015). Podczas jego adaptacji na język polski, dokonanej przez dr hab. Katarzynę Węsierską, prof. UŚ z udziałem członków Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego, udowodniono, że program można wdrażać wśród polskojęzycznych dzieci (Hlubek et al., 2020; Węsierska et al., 2020).

Celem programu InterACT jest kształtowanie adekwatnych postaw wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec różnych form niepełnosprawności, a także zaburzeń w komunikowaniu się, w tym zmiana postaw społecznych wobec jąkania.

Poprzez udział w sesjach InterACT dzieci uczą się jak:

 •   adekwatnie reagować i skutecznie wspierać osoby z różnymi formami niepełnosprawności oraz jąkające się
 •   dowiadują się także co robić, a czego nie robić, by komunikowanie się było skuteczne i przebiegało w przyjaznej atmosferze.

Najważniejsze przesłanie programu brzmi:

Każdy z nas jest inny i każdy taki sam – każdy z nas jest wyjątkowy! Budujmy świat bezpieczny i przyjazny dla wszystkich dzieci.

Program InterACT wdrażają i prowadzą w naszym przedszkolu p. Agnieszka Chudzik oraz p. Aleksandra Mazur 

Na program składają się dwie sesje z całymi grupami lub klasami szkolnymi, trwające ok. 30-45 minut. Podczas każdej z nich, po krótkim objaśnieniu osoby prowadzącej, uczestnicy oglądają nagranie wideo z udziałem kukiełek (dwa filmy – po jednym dla każdej z sesji, do pobrania ze strony – link poniżej). Następnie dzieci biorą udział w dyskusji inicjowanej przez osobę wdrażającą program, z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Po zakończeniu rozmowy są one zaproszone do wykonania ćwiczeń w specjalnym zeszycie wg wskazówek osoby prowadzącej.

Rok szkolny 2021/22

Bajeczna księga 

Bajeczna księga” to projekt czytelniczy, w którym biorą udział dzieci z grupy „Kubusie”.

Celem projektu jest promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków, stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej oraz angażowanie rodziców do współpracy

z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci. 

Projekt polega na założeniu przez nauczyciela zeszytu w formacie A4 z czystymi kartkami, który staje się „Bajeczną księgą”. Na pierwszej stronie nauczyciel wkleja wstęp do bajki „Kicany baranek i noc rozterek…”, po czym odczytuje go dzieciom i zachęca, aby zaproponowały dalszą część. W tym samym dniu nauczyciel pyta, które dziecko chce wymyślić dalszą część bajki. Chętne dziecko zabiera „Bajeczną księgę” do domu i wspólnie z rodzicami wymyśla kolejny fragment opowiadania oraz samodzielnie wykonuje do niego ilustrację. Za każdym razem książka wraca do nauczyciela, a ten odczytuje napisane opowiadanie dzieciom i przekazuję ją kolejnemu chętnemu przedszkolakowi.

W ten sposób „Bajeczna księga” będzie krążyła po domach naszych Kubusiów przez kilka miesięcy a na koniec odczytamy od początku do końca opowiadanie i wspólnie wymyślimy jego zakończenie.

Ale zielnik 

Ale Zielnik!” to projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, ich nauczycieli a także rodziców. Ideą projektu jest wzbudzanie zainteresowania światem przyrody poprzez kultywowanie starego zwyczaju tworzenia zielników.

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej z zakresu botaniki, a także propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci z rodzicami na świeżym powietrzu oraz samodzielnego poznawania świata przyrody a w szczególności świata roślin.

Natomiast cele szczegółowe to:

 • Wzbudzanie zainteresowania światem przyrody w szczególności poznanie flory.
 • Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego na łonie natury.
 • Samodzielne odkrywanie i badanie otaczającej przyrody.
 • Wdrażanie do poszanowania zasad dotyczących ochrony przyrody.
 • Formułowanie spostrzeżeń i wniosków.
 • Poprawne nazywanie wybranych elementów przyrody.
 • Pomoc w odkrywaniu potencjału dzieci,
 • Wzbudzenie zainteresowania pięknem i estetyką przyrody.
 • Poznanie pobliskich obszarów zielonych, pól, lasów, wzniesień, akwenów itp.

Podczas realizacji projektu dzieci mają za zadanie wykonać jedno z zadań głównych tj. stworzyć zielnik w wersji papierowej lub elektronicznej, a także wykonać jedno z poniższych zadań dodatkowych tj.:

1. Zasadzenie dowolnej mieszanki kwiatów lub sadzonek na rabatce przedszkolnej

2. Stworzenie poidełka lub domku dla owadów.

3. Przeprowadzenie prelekcji dotyczącej roślin chronionych w Polsce.

4. Przeprowadzenie warsztatów florystycznych

5. Konkurs dla rodziców z dziećmi na najciekawszą stronę w zielniku w wybranej kategorii: roślina z poza terenu naszego województwa, najpiękniejszy kwiat, najciekawszy liść itp.

6. Malarska przygoda – malowanie kwiatów w plenerze.

7. Bukiet kwiatów oczami smyka .

8. „W krainie kwiatów”- stworzenie grupowego opowiadania,

9. „Magiczna łąka”- stworzenie makiety lub przestrzennej pracy plastycznej

Z darami natury świat nie jest ponury 

Z darami natury świat nie jest ponury to projekt edukacyjny, którego głównym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.

Innymi celami natomiast są

 • poszerzanie świadomości ekologicznej;
 • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
 • racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów;
 • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą;
 • zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, wykorzystując materiały użytkowe, w tym naturalne;

Podczas realizacji projektu dzieci mają do wykonania minimum 10 zadań spośród proponowanych, którymi są np.:

 1.     Kółko i krzyżyk – stworzenie gry
 2.     Ecotorba – wykonanie torby z materiałów odzysku
 3.     Bąbelkowe dzieła sztuki – wykorzystanie folii bąbelkowej do prac plastycznych
 4.     Rolka po papierze na spacer się wybierze – niezbędnik małego podróżnika
 5.     Litery natury – stworzenie plansz edukacyjnych
 6.     Kasztanowy zawrót głowy – tworzenie ludzików
 7.     Błotne konstrukcje – ćw. sensoryczne
 8.     Pan Patyk – wykorzystanie patyków w pracach plastycznych
 9.     Przyrodnicze obrazki – tworzenie prac z darami natury
 10. Plastikowa butelka w coś niezwykłego zaklęta – zabawa z butelkami

English Special Days 

ENGLISH SPECIAL DAYS

 „English Special Days” to projekt mający na celu budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć„dni nietypowych”.

 Cele projektu:

 • budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzezwprowadzanienazajęciachjęzykaangielskiegoscenariuszy
 • zajęć dni nietypowych;
 • poszerzanie słownictwa czynnego udzieci;
 • stworzenie przez nauczycieli bazy dydaktycznej przyjaznej dzieciom;
 • pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez prezentowanie „dnia nietypowego”

Klub Zdrowego Przedszkolaka ( "Skąd się biorą produkty ekologiczne" oraz "Czyste powietrze wokół nas")

"Czyste powietrze wokół nas" oraz "Skąd się biorą produkty ekologiczne" to projekt organizowany przez Sanepid w Rybniku w ramach działań tzw. "Klubu Zdrowego Przedszkolaka". 

Projekt składa się z dwóch mniejszych projektów: "Skąd się biorą produkty ekologiczne" oraz "Czyste powietrze wokół nas".

W trakcie trwania projektu "Skąd się biorą produkty ekologiczne" dzieci poznają zdrowe produkty, uczą się odróżniać je od innych produktów w sklepie. Poznają zdrowy styl odżywiania się a także zdobywają wiedzę skąd się one biorą. 

Natomiast podczas realizacji projekt "Czyste powietrze wokół nas" dzieci uczą się czym jest smog, rozpoznają różne rodzaje dymu a także uczą się zdrowego stylu życia łącznie z profilaktyką antynikotynową. Zajęciam towarzyszy smok "Dinek", który uczy dzieci piosenki pt. " Dinek"

 

Magiczna Moc Bajek

Magiczna Moc Bajek to projekt edukacyjny, którego głównym celem jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Celami szczegółowymi natomiast są

 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

 Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.

 Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeostwa).

 Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.

 Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

 Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.

 Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.

Projekt jest programem elastycznym, otwartym, przeznaczonym dla nauczycieli, którzy są kreatywni, twórczy, potrafią dostosowywać treści do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, nie boją się wprowadzać do zajęć własnych pomysłów. Nauczyciele zachęcają tutaj dziecko do aktywnego badania i odkrywania rzeczywistości, swoich możliwości, do doświadczania i przeżywania, do utożsamiania się z innymi i z ich problemami.

Projekt "Bliżej Pieska"

PROJEKT „BLIŻEJ PIESKA”

 

Projekt „Bliżej Pieska” to działania organizowane przez miesięcznik Bliżej Przedszkola.

Miały on na celu podejmowanie działań uwrażliwiających dzieci na niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, a także edukujących przedszkolaków z zakresu właściwego zachowania wobec zwierząt.

            W ramach tego projektu przeprowadzono z dziećmi pogadanki, zabawy, zajęcia edukacyjne oraz obserwacje zarówno w przedszkolu, jak również w ich środowisku naturalnym.

Do zrealizowanych działań w ramach projektu należą:

 •        Pogadanki na temat zwierząt w tym psów, ich pielęgnacji, wyżywienia jak i opieki. Dzieci miały możliwość spotkania się z pieskiem naszego przedszkolaka oraz zdobyć wiedzę na jego temat.
 •        Spacery i obserwacje ptaków w ogrodzie.
 •        Wraz z innymi nauczycielami zbiórka żywności dla fundacji „Kotewka” zajmującej się zwierzętami.
 •        Umożliwienie korzystania dzieciom z edukacyjnych książek przyrodniczych z własnej biblioteki. Dzieci same również przynosiły wspomniane książki i wymieniały się zdobytymi informacjami.
 •        Udział w konkursie „Jesienny las” o zasięgu ogólnopolskim .
 •        Gry i zabawy zw. ze zwierzętami „ Stary niedźwiedź” , „Mały kotek chodzi w koło”
 •        Czytanie wierszy i opowiadań o pieskach np. krótka bajeczka dla dzieci „O psie który jeździł koleją”, „Zuzia i Hultaj”, „101 dalmatyńczyków”, „Psi Patrol”

Międzynarodowy projekt "Emocja"

Emocja to projekt wspierający rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży. Skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpodstawowych, polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Celem projektu jest:

 •        Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 •        Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 •        Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 •        Integracja zespołu klasowego
 •        Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 •        Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiało, szacunek i wrażliwo.
 •        Tworzenie sytuacji budujących wrażliwo dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Projekt składa się z 6 modułów zajęć, które przeprowadza placówka z dziećmi. Zajęcia dotyczą tematów takich jak: kreatywność, wyobraźnia, moc słów, empatia oswajanie strachu czy też inne.

Miś Bajkuś w krainie Bajkoterapii

MIŚ BAJKUŚ W KRAINIE BAJKOTERAPII

 

Niniejszy projekt skierowany jest do dzieci 4-6 letnich. Jego głównym zadaniem jest realizacja zadań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz ich rozszerzanie w celu pobudzania aktywności artystycznej dzieci. Projekt opiera się o bajki psychoedukacyjne napisane przez M. Molicką. Bohater bajki czytanej dzieciom mierzy się z podobnym problemem do tego, z którym może na swojej życiowej przeżyć dziecko. Dzięki tym bajkom dziecko zdobywa doświadczenie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów przyswajając w ten sposób pozytywne wzory zachowań, które mogłoby zastosować.

 

Celem głównym projektu jest: wzmacnianie poczucia własnej wartości dzieci poprzez wykorzystanie różnych form aktywności twórczej w postaci zabaw parateatralnych oraz przedstawień w oparciu o bajki terapeutyczne.

 

Natomiast celami szczegółowymi są:

 •         akceptacja przez dziecko samego siebie
 •         rozwijanie wyobraźni  poprawne wyrażanie przez dziecko swoich emocji oraz uczuć
 •         stymulowanie procesów emocjonalnych i poznawczych
 •         utożsamianie się z bohaterami w celu rozpoznania ich uczuć oraz emocji - zapoznanie dzieci ze sposobami rozwiązywania problemów
 •         budowanie pozytywnego nastawienia dzieci do życia
 •         pobudzanie twórczej aktywności dziecka oraz jego inwencji
 •         poszerzanie słownictwa dzieci
 •         kształtowanie umiejętności logicznego myślenia

budowanie umiejętności odróżniania przez dziecko dobra od zła

 •         kształtowanie umiejętności radzenia sobie przez dziecko w sytuacjach dla niego trudnych

 

Dzięki temu projektowi dziecko wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu, rozwija swoją wyobraźnię muzyczną czy też wykonuje własne eksperymenty graficzne.

Dodatkowo w programie ujęte są zagadnienia rozwijające umiejętności z zakresu obszaru emocjonalnego podstawy programowej wychowania przedszkolnego takie jak:

pkt. 1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

pkt. 2) szanuje emocje swoje i innych osób

pkt. 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

pkt. 6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie pkt.

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją

Innowacja  własna "Tydzień Kreatywności"

Innowacja pedagogiczna Tydzień Kreatywności została napisana w oparciu o priorytety MEN 2019/20

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego”, „rozwijanie kompetencji matematycznych” oraz podstawę programową wychowania przedszkolnego.Autorkami innowacji są p. Agnieszka Lukas oraz p. Agnieszka Chudzik. Innowacja będzie prowadzona w przedszkolu w miesiącu kwietniu we wszystkich grupach.

Główny jej cel to rozwijanie kreatywności u dzieci poprzez spontaniczną zabawę, jak również zajęcia dydaktyczne. Ponadto innowacja rozwija kompetencje społeczne matematyczne czy też naukowo – techniczne.

Informacja: ze względu na nauczanie zdalne innowacja musiała zostać nieco zmodyfikowana. 

 

docx
plik docx - 35.9 KB
docx
plik docx - 14.8 KB

Międzynarodowy projekt edukacyjny " Moje zdrowie, moja siła, wielka moc"

„MOJE ZDROWIE, MOJA SIŁA WIELKA MOC” 2019/2020r - Projekt międzynarodowy

Przedszkole nr 41 w Rybniku realizowało  międzynarodowy projekt edukacyjny „Moje zdrowie, moja siła wielka moc”. W projekt zaangażowane były trzy grupy: Kłapouszki (p. M. Marek) Kangurki (p. A. Chudzik – koordynator, Króliczki p. E. Mazur.)

Głównym celem projektu było wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i

 posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą przedszkolaka/ucznia.

Celami szczegółowymi natomiast było:

- nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce,

- zrozumienie znaczenia zdrowia dla rozwoju człowieka,

- utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prospołecznych,

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą,

- podniesienie wiedzy na temat funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form

 pomocy,

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,

- tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

- kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego,

- poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu

 przy komputerze i przed telewizorem,

- poznanie ciekawych i ważnych zawodów.

Realizacja projektu obejmowała wykonanie kilku zadań z modułów proponowanych przez autora projektu.

Nasze przedszkole zrealizowało następujące zadania z poszczególnych modułów:

MODUŁ I ,,ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE ”

KANGURKI NR 1 ,,Zdrowie” – co oznacza to pojęcie, jaki ma wpływ na nasze życie , sposoby ochrony zdrowia/życia – organizacja spotkania z lekarzem/ratownikiem medycznym/pielęgniarką.

W ramach tego spotkania została zaproszona p. ratownik medyczna z Ratowniczego Pogotowia w Raciborzu, która opowiedziała dzieciom o zdrowiu. Dzieci miały możliwość posłuchania bicia swojego serca przez stetoskop a także zobaczenia co zawiera prawdziwa apteczka medyczna.

KANGURKI - NR 3,,Kodeks zdrowego i bezpiecznego przedszkolaka”

W ramach projektu dzieci poznały zasady bezpiecznych i właściwych zachowań, wskazywały, które zachowania są dobre a które niewłaściwe a także uczyły się, jak uważnie słuchać. Każdy przedszkolak podczas tego zadania odmalował swoją rączkę farbami która po wyschnięciu została wycięta i przyklejona do kodeksu grupowego. Podczas zajęć rozmawialiśmy także o emocjach. Słuchaliśmy bajek terapeutycznych oraz ćwiczyliśmy się w dobrym i kulturalnym zachowaniu. Dzieci poznały emocje takie jak: radość, smutek, złość (gniew) oraz strach. Do realizacji tego zadania włączono również rodziców, którzy rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat właściwych i niewłaściwych postaw.

KANGURKI  NR 2 – Czy rośliny chorują, jak je leczyć?

W ramach tego działania dzieci podjęły się hodowli roślin, ze względu na koronawirus czyniły to w domu a fotorelację przysłały mailem. Dzieci bacznie obserwowały wzrost roślin a także uczyły się, jak dbać o rośliny. O rośliny dbały także rozmawiając z rodzicami na temat ich chorób. Większość działań robiły z rodzicami w ogrodzie lub też w domu.

 

MODUŁ II ,,JESTEM TYM CO JEM I PIJĘ”

KANGURKI 1) ,,Piramida żywienia” – organizacja spotkania z dietetykiem lub grupowa praca plastyczna.

W ramach projektu " Moje zdrowie, moja siła wielka moc" Kangurki stworzyły piramidę żywienia. Najpierw uważnie przyjrzały się co zawiera piramida zdrowia i na jakim miejscu a następnie dzieci wyszukiwały obrazki, które do niej pasują. Na koniec każdy przedszkolak mógł przykleić swoje obrazki na dużą piramidę. W ten sposób stworzono duży plakat piramidy zdrowia.

KRÓLICZKI – 3) „Warzywa, których nie lubimy” - DZIEŃ MARCHEWKI

W ramach  zajęć gr. Króliczki rozmawiała o zdrowych warzywach i ich zaletach. W ramach projektu dzieci tworzyły prace plastyczne,  stworzyły marchewkowy ogródek. Ponadto każde dziecko miało możliwość zasmakowania marchewki.

KANGURKI 6) ,,Wspieramy polskie rolnictwo” – przygotowanie szaszłyków z polskich owoców bądź warzyw. W dniu 26.09.2019 Kangurki tworzyły owocowe szaszłyki. Najpierw dzieci rozwiązywały zagadki o owocach, zdobywały wiedzę o zdrowym odżywianiu a następnie tworzyły swoje owocowe szaszłyki, które potem smakowały. Szaszłykami także poczęstowały panie z przedszkola. Po południu natomiast wyklejały plasteliną gruszki.

KŁAPOUSZKI 7) Dowolne zadanie o tematyce modułu – PIECZENIE ZDROWYCH CIASTECZEK. Dzieci ugniatały ciasto i  zrobiły zdrowe ciasteczka, które następnie kosztowały. Ponadto Kłapouszki w ramach tego modułu wykonały sok owocowy z jabłek i marchewki.

 

MODUŁ III ,,PRZED CHOROBĄ UCIEKAM NA WŁASNYCH NOGACH”

KANGURKI - NR 3 ,Aktywne metody w zabawie” – przeprowadzenie zabaw ruchowych, wykorzystanie różnych metod np. według C. Orffa, W. Sherborne itp. – w ramach tego modułu przeprowadzono zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne wg. autorskiego scenariusza. Dzieci bawiły się świetnie. Do zajęć wykorzystano również chustę animacyjną. Z zajęć zrobiono fotorelację.

KRÓLICZKI - NR 1  ,,Sport to zdrowie” – spotkanie z trenerem/zawodnikami wybranej/nych dyscypliny sportowej, zajęcia edukacyjne lub sportowe, ukazanie wielu możliwości, sport jako hobby. Zajęcia zostały przeprowadzone z gościem, który odwiedził grupę. Podczas zajęć dzieci wykonywały ćwiczenia a także doskonaliły swoje umiejętności  ruchowe.

KŁAPOUSZKI NR  5 ,, Elementarz sportowy” – zapoznanie z treścią i nauka na pamięć (części), dowolny wiersz lub piosenka. W ramach tego zadania maluszki 2,5 – 3 latki nauczyły się wierszyka na pamięć „Burak i cebula”. Był to sukces dlatego, że najmłodsza grupa ma 2,5 – 3 lata

 

MODUŁ IV  ZAMIAST GRAĆ NA KOMPUTERZE LEPIEJ PĘDZIĆ NA ROWERZE”

KRÓLICZKI 1) - INTERNET A BEZPIECZEŃSTWO - BURZA MÓZGÓW ZALETY I WADY  STWORZENIE PLAKATU

Gr. Króliczków  zrealizowała zadanie poprzez przeprowadzenie pogadanki na temat Internetu a także bezpiecznego korzystania z niego. Dzieci dyskutowały z wychowawcą na temat komputera podawały pomysły związane z jego zaletami jak i zagrożeniami a następnie stworzyły plakat. Na koniec nauczycielka skorzystała z Internetu prezentując dzieciom pokaz multimedialny.

KANGURKI - 4) ,, Ja i moi koledzy” gr. Kangurki  – zajęcia tematyczne, zabawy, odgrywanie scenek, prezentacja multimedialna (do wyboru). Uświadomienie, że każdy z nas jest inny,  kształtowanie postawy szacunku i akceptacji dla wyborów innych osób. Ukazanie, że lepiej spędzać czas z rówieśnikami, zwrócenie uwagi na osoby niepełnosprawne.

 Gr. Kangurki podczas realizacji tego zadania rozmawiała o relacjach, jak również o szanowaniu i akceptacji siebie nawzajem. Ponadto rozmawialiśmy o zabawach i o tym, że lepiej jest bawić się wspólnie z kolegami i koleżankami niż grać na komputerze. Na koniec dzieci malowały portrety swoich kolegów i ozdabiały ramkę chrupkami.

KŁAPOUSZKI 5) ,,Mój wymarzony rower” – praca plastyczna indywidualna lub grupowa.

Nauczycielka realizując tą tematykę, przedstawiła dzieciom zalety z korzystania z rowerów i ich wpływ na zdrowe. Następnie maluszki stworzyły pracę plastyczną „Mój wymarzony rower”

 

MODUŁ V,, GDY ZIEMIA WOŁA O POMOC”

KANGURKI 2),,Śmiecioludek” – uczestnictwo w ogólnopolskim konkursie plastycznym – kwiecień. Dzieci z przedszkola stworzyły różnorodne rzeczy z materiałów recyklingowych, z których zrobiliśmy galerię prac. Zadania wykonywane były w domu dzieci a zdjęcia rodzice przesyłali wychowawcy na maila.

KŁAPOUSZKI  5) Lubimy zabawy i eksperymenty” – przeprowadzenie z dziećmi dowolnej zabawy      badawczej/eksperymentu np. malowanie na mleku, tęcza na talerzu, wulkan z cytryny,      ukryte w lodzie itp. – zostanie zrealizowany w II semestrze.

KANGURKI 5) lubimy zabawy i eksperymenty. W ramach tego zadania dzieci badały czy lód jest czysty czy brudny a następnie w sali miały doświadczenie co się dzieje kiedy powietrze jest zamknięte w folii ( zabawy z folią bombelkową).

KANGURKI - 6) Dowolne zadanie o tematyce modułu wg pomysłów dzieci lub nauczycieli. W ramach tego zadania odbyły się zajęcia on Line DZIEŃ ZIEMI. Całość filmiku jest jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=BqqoY3BBklo&feature=emb_logo

 

Dzięki realizacji działań nasze przedszkole zdobyło CERTYFIKAT

Ogólnopolski projekt edukacyjny "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

To międzynarodowy projekt, którego celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.  Innymi celami są zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wprowadzenie dziecka w świat literatury czy też budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną.

Podczas realizacji  projektu przedszkole wykonuje działania wg. następującej tematyki

Mały miś – czytające przedszkolaki

Czytamy w przedszkolu,

Czytamy w domu – miś, który będzie wędrował po domach przedszkolaków zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę.

Misiowy wolontariat

Play with Little Teddy Bear

Dzień Pluszowego Misia

Mały Miś i prawa dziecka

Bezpieczni z małym misiem

Zmisiowany Dzień Matematyki

Mali przedsiębiorcy

Koordynator: E. Mazur 

Nauczyciele uczestniczący w projekcie: M.Marek, A.Zimoch, A.Chudzik, F. Henek. 

DZIĘKI ZDOBYCIU 7 CERTYFIKATÓW TEMATYCZNYCH NASZE PRZEDSZKOLE OTRZYMAŁO CERTYFIKAT DLA PRZEDSZKOLA ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE

Ogólnopolski program "Kreatywny przedszkolak"

To ogólnopolski projekt edukacyjny, którego głównym celem są kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.

Ważnym elementem projektu jest wykorzystanie różnorodnych materiałów. Ponadto projekt doskonali umiejętności takie jak: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości(gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy…

Projekt zakłada realizację następującej teamtyki:

 •        Jesienne mandale
 •        Jesienny atlas liści
 •        Ozdoba choinkowa wykonana z tkanin
 •        Prezent dla babci i dziadka efektem warsztatów kulinarnych
 •        Śnieżna Kraina – makieta 3d
 •        Kreatywna pisanka
 •        Tworzymy przedszkolny ogródek
 •        Majowa łąka

 Uczestnicy: całe przedszkole

Międzynarodowy projekt "Piękna nasza Polska cała"

Międzynarodowy Projekt edukacyjny  

„Piękna nasza Polska cała ”

 

To projekt będący odpowiedzią  na wyjątkowe święto Polaków –  rocznicę odzyskania niepodległości pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jacka Lipińskiego – Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, wydawnictwa edukacyjnego MAC Telewizji łódzkiej, telewizji Aleksandrowski Kurier oraz Zespołu ludowego „Rokiczanka”

 

Cele ogólne:

 •          Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych,
 •          Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
 •          Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

 

Cele szczegółowe:      

 •          Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.      
 •          Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów     
 •          Poznanie  tańców ludowych i potraw regionalnych.      
 •          Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.      
 •          Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów 

 

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN

Posiada 20 zadań do realizacji, z czego placówki aby uzyskać certyfikat muszą zrealizować przynajmniej 11 z nich. Wśród nich wymienia się zadania takie jak:

 1.        Nauka Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.
 2.        Przeprowadzenie zajęcia otwartego dla rodziców o tematyce patriotycznej
 3.        Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada  -
 4.        Nauka piosenki Rodzinny Kraj lub dowolnej piosenki o tematyce patriotycznej
 5.        Nauka tańca ludowego
 6.        Nauka wiersza o tematyce patriotycznej
 7.        Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska cała”
 8.        Praca plastyczna grupowa „Strój ludowy naszego regionu”
 9.        Zabawa ludowa – zapoznanie dzieci z wybraną zabawą ludową.
 10.     „Według przepisu Babci lub Dziadka” – zajęcia kulinarne
 11.     „Na skrzydłach historii” – wykonanie prezentacji multimedialnej o swojej miejscowości
 12.     „Piękna nasza Polska cała” – wysłanie pocztówki swojej
 13.     „Napisz kartkę Bohaterom”
 14.     Turniej wiedzy patriotycznej pt. „Kocham cię, Polsko” 
 15.     Konkurs Plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. „Moja mała Ojczyzna
 16.     „Dzień Mody Patriotycznej” – zorganizowanie w grupie/placówce Dnia Mody Patriotycznej 
 17.     „Drzewo Pamięci” – zasadzenie drzewa  
 18.     Konkurs Fotograficzny pt. „To wszystko Polska” – zorganizowanie konkursu
 19.    „Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki
 20.      Zawody sportowe „Biało – czerwoni”

Z Kubusiem Puchatkiem poznaję Polskę - projekt własny 

„Z Kubusiem Puchatkiem poznaję Polskę ”- projekt własny

 Projekt „Z Kubusiem Puchatkiem zdobywam wiedzę o Polsce” to projekt mający ma na celu podniesienie jakości edukacji patriotycznej. Zakłada on przekazanie dzieciom wartości patriotycznych takich jak: miłość do ojczyzny oraz poszanowanie symboli narodowych, kształtowanie u dzieci poczucia przynależności narodowej, a także poszerzenie wiadomości dzieci na temat kraju w jakim mieszkają. Poprzez udział w projekcie dzieci będą miały możliwość poznania wybranych regionów Polski, charakterystycznych dla nich krajobrazów, strojów i tańców regionalnych a także kuchni polskiej. Poznają również polskie piosenki, wiersze oraz legendy. Będą znały miejscowość, w której dziecko mieszka, stolicę kraju oraz symbole Polski. Ponadto dzieci poznają swoje prawa i obowiązki, ważniejsze instytucje oraz zabytki Polski.

 Projekt realizowany jest na dwóch płaszczyznach :

 1.       Działania w przedszkolu organizowane przez nauczycieli
 2.       Działania dzieci i ich rodziców

Wśród działań realizowanych w przedszkolu wymienia się:

 •          Tworzenie gazetek patriotycznych oraz kącików ze skarbami regionalnymi naszego kraju
 •          Organizacja wydarzeń, imprez oraz uroczystości
 •          Poznawanie wybranych regionów Polski ora tworzenie książeczki o  nim
 •          Spotkania z polskimi bajkami, wierszami, legendami, teatrzykami
 •          Organizacja konkursów,  spotkań z ciekawymi ludźmi
 •          Polska kuchnia – smakowanie potraw wybranych regionów Polski
 •          Organizacja wycieczek, akcji charytatywnych  oraz poznanie gwary śląskiej

Wśród działań w których zaangażowani są rodzice wymienia się

 •          Wzbogacanie kącika „Skarby wybranych regionów Polski, przynoszenie eksponatów obrazków, zdjęć, pocztówek zw. z różnymi regionami Polski , pomoc w tworzeniu strojów na uroczystości,
 •          Tworzenie książeczek „Polska przyroda” – gr. młodsze oraz  „Moje podróże po Polsce” – gr. Starsze

Bądz życzliwy cały czas - projekt własny 

"Bądz życzliwy cały czas" to autorski projekt mający na celu rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, budowanie systemu wartości, integrowanie środowiska dzieci w różnym wieku oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych. Projekt polega na realizacji uroczystego "Dnia życzliwości" podczas którego dzieci tworzą prezenty dla rówieśników oraz dorosłych, rozmawiają na temat wartości, dobrych uczynków, tworzą plakaty oraz dekorują sale. Wyrazem działania tego projektu są również przeprowadzane na ternie przedszkola akcje charytatywne oraz konkursy.

Akademia Zdrowego Przedszkolaka 

To projekt, którego  nadrzędnym celem jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród polskich rodzin.  W ramach projektu zarówno dzieci poprzez zajęcia jak również rodzice poprzez formę internetową zdobywają wiedzę na temat zasad prawidłowego żywienia, aktywnego wypoczynku oraz umiejętności budowania trwałych, pozytywnych relacji w rodzinie. W trakcie realizacji projektu dzieci podejmują określone działania wskazane przez organizatora, wśród których wyróżnia się: zakładanie ogródków, robienie sałatek warzywnych, kanapek a także rozwijanie sprawności fizycznej

Żywienie na wagę złota 

Żywienie na wagę złota to program realizowany przy współprcy z Sanepidem w Rybniku. Jego celem jest: kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności oraz kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków. Aby trafić do klubu zdrowego przedszkolaka, który został stworzony w ramach tego projektu należy zdobyć 5 gwiazdek tj. wziąść udział w następujących zajęciach: zdrowe żywienie i aktywność fizyczna, czyste ręce, walka z wirusami i bakterami,unikanie dymów z papierosów, bezpieczne opalanie.  

Mamo, Tato wolę wodę 

To projekt, którego celem jest podkreślenie znaczenia wody w codzinnej diecie oraz wspieraniu rodziców w kształtowaniu prawdłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Realizując niniejszy projekt wraz z Zdrojkiem - bohaterem projektu dzieci zdobywają wiedzę na tematy zw. z wodą: jej wykorzystania, szanowania a przede wszystkim jej znaczenia dla życia roślin, zwierząt oraz ludzi. 

Piosenka projektowa "Mamo, tato wolę wodę"

Gdy biegnę drogą w nieznane 

Zabieram tatę i mamę 

W plecaku wody mam łyk 

Bo szczyty zdobywać będę dziś 

Mijamy górskie strumyki 

Rzucamy do nich kamyki

I szumi zielony bór 

Czujemy jak płynie siła z gór

Ref. Mamo tato wolę wodę 

Zródła słychać szum 

I drzewa tańczą a ja z nimi 

Radośnie bawię się tu

Kubusiowi Przyjaciele Natury 

Kubusiowi przyjaciele natury to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu jest edukacja dzieci w zakresie przyrody oraz ekologii. Głównym zadaniem natomiast przygotowanie szereg projektów ekologicznych tj. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek, konkursów plastycznych, edukacyjnych oraz akcji ekologicznych. W ramach prjektu obchodzone są wydarzenia takie jak Dzień Marchewki, I Dzień wiosny, 

Z Kubusiem Puchatkiem poznaję przyrodę - projekt własny

To program mający na celu podniesienie jakości edukacji a także poszerzenie wiadomości dzieci z zakresu przyrody, w tym również ekologii. Innymi równie ważnymi celami są:
• wzbogacenie kącików sal w materiały, pomoce dydaktyczne a szczególnie badawcze
• możliwość bezpośredniego poznania przez dzieci polskiej przyrody za pomocą spacerów, wycieczek, zajęć z osobami związanymi z przyrodą, obserwacji
• zintegrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego
• tworzenie postaw prospołecznych oraz proekologicznych
• wbogacenie działań przedszkola
• kształtowanie świadomości bogactwa naturalnego naszego regionu

Powyższe działania realizowane są na dwóch płaszczyznach:
przedszkole i rodzice.
1. Przedszkole - realizowane są tutuaj działania tj. zabawy badawcze, tworzenie grupowych książeczek na temat wybranego owada, zwierzęcia, rośliny itp., wycieczki przyrodnicze, hodowle roślin, spotkania z ludzmi zw z przyrodą, spacery, tworzenie kącika badawczego oraz obserwacje przyrodnicze. Ponadto przeprowadza się przedszkolu szereg akcji typu: Dzień kartofla, Dzień jeża, Dzień ryby, Dzień grzyba, pokaz mody leśnej, konkurs na najlepszy kącik przyrodniczy czy też konkurs literacko – przyrodniczy dla dzieci.
2. Rodzice – każde dziecko dostaje na tydzień czasu do domu pluszowego Kubusia Puchatka, z którym zdobywa wiedzę o polskiej przyrodzie. W domu rodzice czytają dziecku i Kubusiowi książeczki przyrodnicze a także tworzą wspólną książeczję przyrodniczą na temat ulubionych zwierząt, roślin czy też owadów żyjących w Polsce,  którą przynoszą do przedszkola. Podczas realizacji projektu rodzice wraz z dziećmi wzbogacają także kącik badawczy o nowe eksponaty. 

Projekt "Bohater Tygodnia" 2016/17

Projekt bohatera tygodnia to działania przeprowadzone we współpracy z rodzicami po to, aby każde dziecko w grupie poczuło się ważne i wyjątkowe.

CELE DZIAŁAŃ:
1. poznanie każdego dziecka w grupie, jego zainteresowań i rodziny
2. zwrócenie uwagi na każdego z przedszkolaków osobno
3. możliwość bliskiego poznania się dzieciom
4. zintegrowanie środowiska rodzinnego i przedszkola
5. tworzenie postaw prospołecznych ( dzieci uczą się, szanować ludzi i ich zwyczaje, zainteresowania, uczą się dzielenia zabawkami oraz cierpliwości poprzez czekanie na swoją kolej

ZASADY I REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU
Pod koniec każdego tygodnia tj w piątek nauczyciel rozdaje rodzicowi przykładowe materiały do przygotowania wspólnie z dzieckiem w domu. Przedszkolak ten przez cały nastepny tydzień (od poniedziałku do piątku) pełni rolę bohatera tygodnia.

BOHATER TYODNIA MA SPECJALNE PRZYWILEJE
• Noszenie specjalnej wizytówki, informującej o tym, że jest "Bohaterem tygodnia".
• Ma swój kącik "Bohatera tygodnia" w którym umieszcza np. zdjęcie swoje i swojej rodziny, swoje rysunki, które przygotował, albumy ze zdjęciami, ulubione książki, zabawki, może przynieść film ( bajkę), którą będziemy oglądać, grę itp. to czym się interesuje.
• Tworzy książkę Bohatera tygodnia ze swoim zdjęciem, którą wypełnia wraz z rodzicami w domu a następnie przynosi do przedszkola (książeczka ta zostaje w przedszkolu jednakże na koniec roku przedszkolak otrzymuje ją do domu)
ponadto:
• Korzysta z tego, że stoi pierwszy w rzędzie, pilnuje porządku, może być dyżurnym, może wybierać czym się bawimy... itp.
• Cieszy się swobodą przynoszenia do przedszkola zabawek, które umieszcza na specjalnie przygotowanej półce dla bohatera tygodnia ( zwracamy tutaj uwagę na to, że tymi zabawkami bohater tygodnia dzieli się z innymi dziećmi jednakże, każde dziecko chcąc sie bawić zabawkami bohatera, musi zapytać o pozwolenie właściciela)
• Może przyprowadzić do przepdszkola w 1 dzień ustalony uprzednio z wychowawcą swojego rodzica bądź dziadków, którzy będą mogli opowiedzieć o:
 bohaterze tygodnia
 swojej pracy bądź ciekawym hobby ( mogą przynieść materiały, rzeczy pomocnicze zw. z zainteresowaniami)
 zorganizować dzieciom ciekawe zabawy związane ze swoim zawodem
 przeczytać książeczkę
 zaproponować wspólne ćwiczenia, zabawy plastyczne itp.

• W tym dniu dziecku przysługiwać będzie przywilej pójścia do domu z rodzicem bądź dziadkiem wcześniej niż inne dzieci

Każdy bohater tygodnia otrzymuje, na koniec tygodnia Dyplom Bohatera Tygodnia


ZASADY PRZYGOTOWANIA DZIECKA W DOMU DO PEŁNIENIA ROLI BOHATERA TYGODNIA W PRZEDSZKOLU

Każdy bohater tygodnia wraz z rodzicami przygotowuje w domu plakat, książeczkę w której umieszcza rysunki (w przypadku młodszych dzieci mogą to być kolorowanki, naklejki, zdjęcia itp. bierzemy pod uwagę tutaj możliwości dzieci) na wybrane tematy:
1. "Moja rodzina"
2. "W co lubię się bawić"
3. " Co najbardziej lubię robić"
4. "Mój dom"
5. "Moi przyjaciele" ( mogą to też być zwierzątka)
6. "Mój ulubiony kolor"
7. "Co lubię jeść"
8. "Gdy dorosnę to będę...."

PRZYKŁADOWY PLAN DZIAŁAŃ
Poniedziałek
umieszczenie w kąciku rzeczy, przedstawienie bohatera, rozmowa na temat przyniesionych rzeczy, objaśnienie zdjęć,

Wtorek
wybór rzeczy, zabawki bądź książki przyniesionej i omówienie jej bądź przeczytanie czy też zobaczenie bajki w zależności co dziecko przyniesie i czym sie interesuje

Środa
Spotkanie z rodzicem, omówienie zainteresowań dziecka

Czwartek
ćwiczenia indywidualne z dzieckiem bohaterem, prowadzone przez nauczyciela

Piątek
Kolorowanie portretu bohatera tygodnia

 

Akademia "Aquafresh" oraz "Dzieciństwo bez próchnicy"

1. Projekt "Akademia Aquafresh" to ogólnopolski progrm profilaktyki jamy ustnej. Poprzez aktywne zabawy oraz przygody bohaterów pastusiowej krainy uczy dzieci prawidłowego mycia zębów a także zwraca uwagę na świadomość potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej , która jest niezbędna w powodzeniu działąń profilaktycznych. W ramach projektu dzieci zdobywają odznaki: przyjaciele pastusiów, zębowi znawcy, opiekunowie szczoteczek, mistrz szczotkowania, piramida zdrowia.

2. Projekt "Dzieciństwo bez próchnicy" jest podobnym projektem do powyższego z tym, że dzieci zdobywają wiedzę tutaj z królikiem Pampisiem, który uczy ich jak dbać o higinę jamy ustnej 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach