OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW - BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Na terenie miasta Rybnika od stycznia br. funkcjonują 4 punkty nieodpłatnych porad prawnych oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Szczegóły dotyczące beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej,dziedzin prawa oraz form udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,a także sposobu umawiania spotkań w tych punktach dostępne są na miejskiej stronie internetowej pod linkiem:

https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/bezplatna-pomoc-prawna-oraz-bezplatne-poradnictwo-obywatelskie/

 

 

 

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW W SPRAWIE RODO 

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

 

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

 

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 41 z siedzibą w Rybniku, ul. Chabrowa 11.

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu,
a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

 

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

-         wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,

-         poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,

-         przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

 

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Przedszkole, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowanie zadań Przedszkola, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Przedszkola.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Przedszkole przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

 

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Przedszkole wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Przedszkole nr 41 w Rybniku, ul. Chabrowa 11, 44-210 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: przedszkole41@op.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

 

Koncepcja pracy przedszkola 2016- 2021

KONCEPCJA PRACY  PRZEDSZKOLA NR 41  „PUCHATKOWO”  NA LATA 2016-2021

Nasze hasło: Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty. Każdy dzień jest nową przygodą.

Koncepcja pracy Przedszkola nr 41  w roku szkolnym 2016/2021

Wizja przedszkola:

 •        Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwanie i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów.
 •        Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym.
 •        Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.
 •        Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalenie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.

Misja przedszkola:

 •        W naszym przedszkolu, tak jak w Stumilowym lesie, dobrze czuje się każdy jego mieszkaniec.
 •        Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła.
 •        Dobrze wykwalifikowana kadra odkrywa i rozwija w dzieciach ich zdolności, zapewnia poznanie świata wszystkimi zmysłami, wpaja nawyki dbania o środowisko naturalne.
 •        Kieruje się zasadami wynikającymi z konwencji o prawach dziecka.
 •        Wycieczki i spacery pomagają odkryć i zrozumieć środowisko lokalne.
 •        Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

 Kierunki realizacji koncepcji przedszkola:

 •        Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia
 •        Dziecko przyjacielem przyrody
 •        Rozwijanie uzdolnień
 •        Edukacja przez sztukę
 •        Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków

 Tradycje przedszkolne:

 •        Pasowanie na przedszkolaka i szachistę
 •        Urodziny Kubusia Puchatka
 •        Spotkanie ze Św. Mikołajem
 •        Spotkania Wigilijne
 •        Karnawał i Bal przebierańców
 •        Dzień Babci i Dziadka
 •        Urodziny naszych przedszkolaków
 •        Powitanie Wiosny
 •        Dzień Ziemi
 •        Święto Mamy i Taty
 •        Dzień Dziecka
 •        Uroczyste pożegnanie sześciolatków
 •        Festyn Rodzinny
 •        Dzień Życzliwości
 •        Dzień Wody
 •        Sprzątanie Świata
 •        Udział w akcjach charytatywnych wg. Potrzeb środowiska bliższego i dalszego.
 •        Wystawy świąteczne.

 Dziecko w naszym przedszkolu:

 •        Czuje się bezpieczne, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
 •        Jest akceptowane takie, jakie jest.
 •        Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 •        Jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 •        Uczy dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
 •        Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
 •        Poznaje swoje prawa i obowiązki, przejawia postawy tolerancji,
 •        Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

 Rodzice w naszym przedszkolu:

 •        Otrzymują rzetelną i obiektywną informację i postępach i niepowodzeniach dziecka
 •        Współpracują z nauczycielami w zakresie budowania realizacji koncepcji pracy przedszkola
 •        Otrzymują pomoc specjalistów
 •        Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola
 •        Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola
 •        Są partnerami w tworzeniu klimatu, współdecydują w sprawach ważnych dla przedszkola
 •        Otrzymują wsparcie w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 •        Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka oraz jego sytuację społeczną poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych odpowiednich do potrzeb, możliwości i sytuacji społecznej.
 •        Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych, technicznych oraz indywidualnych talentów
 •        Współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym
 •        Pozyskują rodziców i partnerów do efektywnych działań na rzecz przedszkola
 •        Aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki
 •        Stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy, projekty dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola.
 •        Doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe
 •        Wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efekty własnej pracy.

 Cele i zadania przedszkola:

 1.        Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola:
 •        Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 •        Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
 •        Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 1.        Procesy zachodzące w przedszkolu
 •        W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
 •        Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość realizacji własnych pasji, zainteresowań.
 •        W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

 

 1.        Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:
 •        Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy.
 •        Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych.
 •        Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole-dom i doskonali formy tej współpracy.
 •        Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także w miarę możliwości odpowiada na jego potrzeby m.in. poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci oraz ekorozwoju.
 •        Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.
 •        Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji. W środowisku lokalnym promuje swoje działania oraz ideę zrównoważonego rozwoju.

Zarządzanie przedszkolem:

 •        Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.
 •        Sprawność organizacyjna placówki oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.
 •        Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola.
 •        Ogród przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
 •        Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest modyfikowana w razie konieczności.

 Kryteria sukcesu:

 •        Poszerzenie oferty przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne
 •        Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 •        Wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole.
 •        Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 •        Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola.
 •        Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 •        Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku
 •        Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej
 •        Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku
 •        Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia,

 Model absolwenta

Absolwent przedszkola:

 •        Posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej
 •        Jest samodzielne
 •        Interesuje się nauką i techniką
 •        Aktywnie podejmuje działania
 •        Zna i respektuje normy społeczne
 •        Jest otwarty na potrzeby innych ludzi
 •        Potrafi współdziałać w zespole
 •        Lubi działania twórcze
 •        Jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu
 •        Zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia
 •        Posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym
 •        Wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego
 •        Ma świadomość tego, że jest Polakiem i Europejczykiem.

 Realizujemy programy własne i projekty:

 •        Program adaptacyjny „Przedszkole bez barier”
 •        Program wychowania „Dobre maniery”
 •        Projekt ekologiczny „Jestem przyjacielem przyrody”
 •        Program „Bohater Tygodnia”,
 •        Program „Akademia Aquafresh”
 •        Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 •        Program „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”
 •        Program „Żywienie na wagę złota”
 •        Program „Czyste powietrze wokół nas”
Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach