Projekty i programy

Międzynarodowy proejekt edukacyjny "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

To międzynarodowy projekt, którego celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.  Innymi celami są zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wprowadzenie dziecka w świat literatury czy też budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną.

Podczas realizacji  projektu przedszkole wykonuje działania wg. następującej tematyki

Mały miś – czytające przedszkolaki

Czytamy w przedszkolu,

Czytamy w domu – miś, który będzie wędrował po domach przedszkolaków zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę.

Misiowy wolontariat

Play with Little Teddy Bear

Dzień Pluszowego Misia

Mały Miś i prawa dziecka

Bezpieczni z małym misiem

Zmisiowany Dzień Matematyki

Mali przedsiębiorcy

Ogólnopolski program "Kreatywny Przedszkolak"

To ogólnopolski projekt edukacyjny, którego głównym celem są kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.

Ważnym elementem projektu jest wykorzystanie różnorodnych materiałów. Ponadto projekt doskonali umiejętności takie jak: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości(gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy…

Projekt zakłada realizację następującej teamtyki:

 •        Jesienne mandale
 •        Jesienny atlas liści
 •        Ozdoba choinkowa wykonana z tkanin
 •        Prezent dla babci i dziadka efektem warsztatów kulinarnych
 •        Śnieżna Kraina – makieta 3d
 •        Kreatywna pisanka
 •        Tworzymy przedszkolny ogródek
 •        Majowa łąka

 

Międzynarodowy projekt edukacyjny " Piękna nasza Polska cała"

Międzynarodowy Projekt edukacyjny  

„Piękna nasza Polska cała ”

 

To projekt będący odpowiedzią  na wyjątkowe święto Polaków –  rocznicę odzyskania niepodległości pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jacka Lipińskiego – Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, wydawnictwa edukacyjnego MAC Telewizji łódzkiej, telewizji Aleksandrowski Kurier oraz Zespołu ludowego „Rokiczanka”

 

Cele ogólne:

 •          Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych,
 •          Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
 •          Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

 

Cele szczegółowe:      

 •          Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.      
 •          Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów     
 •          Poznanie  tańców ludowych i potraw regionalnych.      
 •          Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.      
 •          Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów 

 

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN

Posiada 20 zadań do realizacji, z czego placówki aby uzyskać certyfikat muszą zrealizować przynajmniej 11 z nich. Wśród nich wymienia się zadania takie jak:

 1.        Nauka Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.
 2.        Przeprowadzenie zajęcia otwartego dla rodziców o tematyce patriotycznej
 3.        Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada  -
 4.        Nauka piosenki Rodzinny Kraj lub dowolnej piosenki o tematyce patriotycznej
 5.        Nauka tańca ludowego
 6.        Nauka wiersza o tematyce patriotycznej
 7.        Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska cała”
 8.        Praca plastyczna grupowa „Strój ludowy naszego regionu”
 9.        Zabawa ludowa – zapoznanie dzieci z wybraną zabawą ludową.
 10.     „Według przepisu Babci lub Dziadka” – zajęcia kulinarne
 11.     „Na skrzydłach historii” – wykonanie prezentacji multimedialnej o swojej miejscowości
 12.     „Piękna nasza Polska cała” – wysłanie pocztówki swojej
 13.     „Napisz kartkę Bohaterom”
 14.     Turniej wiedzy patriotycznej pt. „Kocham cię, Polsko” 
 15.     Konkurs Plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. „Moja mała Ojczyzna
 16.     „Dzień Mody Patriotycznej” – zorganizowanie w grupie/placówce Dnia Mody Patriotycznej 
 17.     „Drzewo Pamięci” – zasadzenie drzewa  
 18.     Konkurs Fotograficzny pt. „To wszystko Polska” – zorganizowanie konkursu
 19.    „Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki
 20.      Zawody sportowe „Biało – czerwoni”
 

 

"Z Kubusiem Puchatkiem poznaję Polskę " - projekt własny 

„Z Kubusiem Puchatkiem poznaję Polskę ”- projekt własny

 Projekt „Z Kubusiem Puchatkiem zdobywam wiedzę o Polsce” to projekt mający ma na celu podniesienie jakości edukacji patriotycznej. Zakłada on przekazanie dzieciom wartości patriotycznych takich jak: miłość do ojczyzny oraz poszanowanie symboli narodowych, kształtowanie u dzieci poczucia przynależności narodowej, a także poszerzenie wiadomości dzieci na temat kraju w jakim mieszkają. Poprzez udział w projekcie dzieci będą miały możliwość poznania wybranych regionów Polski, charakterystycznych dla nich krajobrazów, strojów i tańców regionalnych a także kuchni polskiej. Poznają również polskie piosenki, wiersze oraz legendy. Będą znały miejscowość, w której dziecko mieszka, stolicę kraju oraz symbole Polski. Ponadto dzieci poznają swoje prawa i obowiązki, ważniejsze instytucje oraz zabytki Polski.

 Projekt realizowany jest na dwóch płaszczyznach :

 1.       Działania w przedszkolu organizowane przez nauczycieli
 2.       Działania dzieci i ich rodziców

Wśród działań realizowanych w przedszkolu wymienia się:

 •          Tworzenie gazetek patriotycznych oraz kącików ze skarbami regionalnymi naszego kraju
 •          Organizacja wydarzeń, imprez oraz uroczystości
 •          Poznawanie wybranych regionów Polski ora tworzenie książeczki o  nim
 •          Spotkania z polskimi bajkami, wierszami, legendami, teatrzykami
 •          Organizacja konkursów,  spotkań z ciekawymi ludźmi
 •          Polska kuchnia – smakowanie potraw wybranych regionów Polski
 •          Organizacja wycieczek, akcji charytatywnych  oraz poznanie gwary śląskiej

Wśród działań w których zaangażowani są rodzice wymienia się

 •          Wzbogacanie kącika „Skarby wybranych regionów Polski, przynoszenie eksponatów obrazków, zdjęć, pocztówek zw. z różnymi regionami Polski , pomoc w tworzeniu strojów na uroczystości,
 •          Tworzenie książeczek „Polska przyroda” – gr. młodsze oraz  „Moje podróże po Polsce” – gr. Starsze

1. Projekt "Bądz życzliwy cały czas" - projekt własny

"Bądz życzliwy cały czas" to autorski projekt mający na celu rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, budowanie systemu wartości, integrowanie środowiska dzieci w różnym wieku oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych. Projekt polega na realizacji uroczystego "Dnia życzliwości" podczas którego dzieci tworzą prezenty dla rówieśników oraz dorosłych, rozmawiają na temat wartości, dobrych uczynków, tworzą plakaty oraz dekorują sale. Wyrazem działania tego projektu są również przeprowadzane na ternie przedszkola akcje charytatywne oraz konkursy.

2. Akademia Zdrowego Przedszkolaka 

To projekt, którego  nadrzędnym celem jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród polskich rodzin.  W ramach projektu zarówno dzieci poprzez zajęcia jak również rodzice poprzez formę internetową zdobywają wiedzę na temat zasad prawidłowego żywienia, aktywnego wypoczynku oraz umiejętności budowania trwałych, pozytywnych relacji w rodzinie. W trakcie realizacji projektu dzieci podejmują określone działania wskazane przez organizatora, wśród których wyróżnia się: zakładanie ogródków, robienie sałatek warzywnych, kanapek a także rozwijanie sprawności fizycznej

3. Żywienie na wagę złota

Żywienie na wagę złota to program realizowany przy współprcy z Sanepidem w Rybniku. Jego celem jest: kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności oraz kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków. Aby trafić do klubu zdrowego przedszkolaka, który został stworzony w ramach tego projektu należy zdobyć 5 gwiazdek tj. wziąść udział w następujących zajęciach: zdrowe żywienie i aktywność fizyczna, czyste ręce, walka z wirusami i bakterami,unikanie dymów z papierosów, bezpieczne opalanie.  

4.Kubusiowi Przyjaciele Natury 

Kubusiowi przyjaciele natury to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu jest edukacja dzieci w zakresie przyrody oraz ekologii. Głównym zadaniem natomiast przygotowanie szereg projektów ekologicznych tj. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek, konkursów plastycznych, edukacyjnych oraz akcji ekologicznych. W ramach prjektu obchodzone są wydarzenia takie jak Dzień Marchewki, I Dzień wiosny, 

5. Mamo, tato wolę wodę 

To projekt, którego celem jest podkreślenie znaczenia wody w codzinnej diecie oraz wspieraniu rodziców w kształtowaniu prawdłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Realizując niniejszy projekt wraz z Zdrojkiem - bohaterem projektu dzieci zdobywają wiedzę na tematy zw. z wodą: jej wykorzystania, szanowania a przede wszystkim jej znaczenia dla życia roślin, zwierząt oraz ludzi. 

6. "Z Kubusiem Puchatkiem poznaję przyrodę " - program własny 

To program mający na celu podniesienie jakości edukacji a także poszerzenie wiadomości dzieci z zakresu przyrody, w tym również ekologii. Innymi równie ważnymi celami są:
• wzbogacenie kącików sal w materiały, pomoce dydaktyczne a szczególnie badawcze
• możliwość bezpośredniego poznania przez dzieci polskiej przyrody za pomocą spacerów, wycieczek, zajęć z osobami związanymi z przyrodą, obserwacji
• zintegrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego
• tworzenie postaw prospołecznych oraz proekologicznych
• wbogacenie działań przedszkola
• kształtowanie świadomości bogactwa naturalnego naszego regionu

Powyższe działania realizowane są na dwóch płaszczyznach:
przedszkole i rodzice.
1. Przedszkole - realizowane są tutuaj działania tj. zabawy badawcze, tworzenie grupowych książeczek na temat wybranego owada, zwierzęcia, rośliny itp., wycieczki przyrodnicze, hodowle roślin, spotkania z ludzmi zw z przyrodą, spacery, tworzenie kącika badawczego oraz obserwacje przyrodnicze. Ponadto przeprowadza się przedszkolu szereg akcji typu: Dzień kartofla, Dzień jeża, Dzień ryby, Dzień grzyba, pokaz mody leśnej, konkurs na najlepszy kącik przyrodniczy czy też konkurs literacko – przyrodniczy dla dzieci.
2. Rodzice – każde dziecko dostaje na tydzień czasu do domu pluszowego Kubusia Puchatka, z którym zdobywa wiedzę o polskiej przyrodzie. W domu rodzice czytają dziecku i Kubusiowi książeczki przyrodnicze a także tworzą wspólną książeczję przyrodniczą na temat ulubionych zwierząt, roślin czy też owadów żyjących w Polsce,  którą przynoszą do przedszkola. Podczas realizacji projektu rodzice wraz z dziećmi wzbogacają także kącik badawczy o nowe eksponaty. 

7. Bohater Tygodnia od 2016/17

Projekt bohatera tygodnia to działania przeprowadzone we współpracy z rodzicami po to, aby każde dziecko w grupie poczuło się ważne i wyjątkowe.

CELE DZIAŁAŃ:
1. poznanie każdego dziecka w grupie, jego zainteresowań i rodziny
2. zwrócenie uwagi na każdego z przedszkolaków osobno
3. możliwość bliskiego poznania się dzieciom
4. zintegrowanie środowiska rodzinnego i przedszkola
5. tworzenie postaw prospołecznych ( dzieci uczą się, szanować ludzi i ich zwyczaje, zainteresowania, uczą się dzielenia zabawkami oraz cierpliwości poprzez czekanie na swoją kolej

ZASADY I REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU
Pod koniec każdego tygodnia tj w piątek nauczyciel rozdaje rodzicowi przykładowe materiały do przygotowania wspólnie z dzieckiem w domu. Przedszkolak ten przez cały nastepny tydzień (od poniedziałku do piątku) pełni rolę bohatera tygodnia.

BOHATER TYODNIA MA SPECJALNE PRZYWILEJE
• Noszenie specjalnej wizytówki, informującej o tym, że jest "Bohaterem tygodnia".
• Ma swój kącik "Bohatera tygodnia" w którym umieszcza np. zdjęcie swoje i swojej rodziny, swoje rysunki, które przygotował, albumy ze zdjęciami, ulubione książki, zabawki, może przynieść film ( bajkę), którą będziemy oglądać, grę itp. to czym się interesuje.
• Tworzy książkę Bohatera tygodnia ze swoim zdjęciem, którą wypełnia wraz z rodzicami w domu a następnie przynosi do przedszkola (książeczka ta zostaje w przedszkolu jednakże na koniec roku przedszkolak otrzymuje ją do domu)
ponadto:
• Korzysta z tego, że stoi pierwszy w rzędzie, pilnuje porządku, może być dyżurnym, może wybierać czym się bawimy... itp.
• Cieszy się swobodą przynoszenia do przedszkola zabawek, które umieszcza na specjalnie przygotowanej półce dla bohatera tygodnia ( zwracamy tutaj uwagę na to, że tymi zabawkami bohater tygodnia dzieli się z innymi dziećmi jednakże, każde dziecko chcąc sie bawić zabawkami bohatera, musi zapytać o pozwolenie właściciela)
• Może przyprowadzić do przepdszkola w 1 dzień ustalony uprzednio z wychowawcą swojego rodzica bądź dziadków, którzy będą mogli opowiedzieć o:
 bohaterze tygodnia
 swojej pracy bądź ciekawym hobby ( mogą przynieść materiały, rzeczy pomocnicze zw. z zainteresowaniami)
 zorganizować dzieciom ciekawe zabawy związane ze swoim zawodem
 przeczytać książeczkę
 zaproponować wspólne ćwiczenia, zabawy plastyczne itp.

• W tym dniu dziecku przysługiwać będzie przywilej pójścia do domu z rodzicem bądź dziadkiem wcześniej niż inne dzieci

Każdy bohater tygodnia otrzymuje, na koniec tygodnia Dyplom Bohatera Tygodnia


ZASADY PRZYGOTOWANIA DZIECKA W DOMU DO PEŁNIENIA ROLI BOHATERA TYGODNIA W PRZEDSZKOLU

Każdy bohater tygodnia wraz z rodzicami przygotowuje w domu plakat, książeczkę w której umieszcza rysunki (w przypadku młodszych dzieci mogą to być kolorowanki, naklejki, zdjęcia itp. bierzemy pod uwagę tutaj możliwości dzieci) na wybrane tematy:
1. "Moja rodzina"
2. "W co lubię się bawić"
3. " Co najbardziej lubię robić"
4. "Mój dom"
5. "Moi przyjaciele" ( mogą to też być zwierzątka)
6. "Mój ulubiony kolor"
7. "Co lubię jeść"
8. "Gdy dorosnę to będę...."

PRZYKŁADOWY PLAN DZIAŁAŃ
Poniedziałek
umieszczenie w kąciku rzeczy, przedstawienie bohatera, rozmowa na temat przyniesionych rzeczy, objaśnienie zdjęć,

Wtorek
wybór rzeczy, zabawki bądź książki przyniesionej i omówienie jej bądź przeczytanie czy też zobaczenie bajki w zależności co dziecko przyniesie i czym sie interesuje

Środa
Spotkanie z rodzicem, omówienie zainteresowań dziecka

Czwartek
ćwiczenia indywidualne z dzieckiem bohaterem, prowadzone przez nauczyciela

Piątek
Kolorowanie portretu bohatera tygodnia

 

8. Projekt "Akademia Aquafresh" oraz

9. Projekt "Dzieciństwo bez próchnicy"

1. Projekt "Akademia Aquafresh" to ogólnopolski progrm profilaktyki jamy ustnej. Poprzez aktywne zabawy oraz przygody bohaterów pastusiowej krainy uczy dzieci prawidłowego mycia zębów a także zwraca uwagę na świadomość potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej , która jest niezbędna w powodzeniu działąń profilaktycznych. W ramach projektu dzieci zdobywają odznaki: przyjaciele pastusiów, zębowi znawcy, opiekunowie szczoteczek, mistrz szczotkowania, piramida zdrowia.

2. Projekt "Dzieciństwo bez próchnicy" jest podobnym projektem do powyższego z tym, że dzieci zdobywają wiedzę tutaj z królikiem Pampisiem, który uczy ich jak dbać o higinę jamy ustnej 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach